Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DGS Services zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door DGS Services worden afgeweken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van HyperJuice.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DGS Services ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van DGS Services zijn vrijblijvend en DGS Services behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DGS Services. DGS Services is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DGS Services dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en inclusief eventuele verwijderingsbijdrage. DGS Services biedt drie betalingsmogelijkheden. U kunt uw bestelling vooruit betalen, of onder rembours bij aflevering van het product. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DGS Services. Bij betalingen onder rembours geldt dat betaling geschiedt bij aflevering van het product Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DGS Services. 

Artikel 4. Levering
De door DGS Services opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De uiterste leveringstermijn is 14 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 14 dagen is na ontvangst van de betaling. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. Eventueel reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na het ontbinden van de overeenkomst worden teruggeboekt. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan DGS Services verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DGS Services geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. DGS Services garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DGS Services daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven(7) dagen na aflevering aan DGS Services te retourneren. Voor retour na 7 dagen geldt dat bedrag nooit hoger is dan bedrag vermeld op onze websites, verzend- transport- en rembourskosten worden niet vergoed. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en wordt teruggezonden zoals U die heeft ontvangen - dus alleen in orginele verpakking. Producten met verpakking voorzien van een zegel van importeur mogen niet worden geretourneerd indien zegel is verbroken, als dit wel zo is wordt korting ingehouden op nieuwprijs van 10-40% afhankelijk van het product met een minimum van 50 Euro. Tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van verzender. 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DGS Services , dan wel tussen DGS Services en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DGS Services , is DGS Services niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door DGS Services. 

Artikel 9. Persoonsgegevens
HyperJuice.nl zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.Tenzij u heeft aangegeven dat u daarop prijs stelt, zullen uw gegevens niet worden opgenomen in een centraal bestand van DGS Services, en zullen uw gegevens niet worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DGS Services ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DGS Services gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DGS Services kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 11. Diversen
Indien u aan HyperJuice.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is DGS Services gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan DGS Services schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door HyperJuice.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DGS Services deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DGS Services in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DGS Services vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. DGS Services is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

DGS Services / HyperShop / D95  is gevestigd te (6666 MH) Heteren, Weiland 2c, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09109271. Het BTW identificatienummer is NL8083.88.095.B01.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. DGS Services onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van DGS Services, dit naar de keuze van de wederpartij. 

Bestellen

Bestellen per e-mail: denk bij een e-mail bestelling (Bij geen respons mail) om het vermelden van uw volledige naam/adres, een telefoonnummer tijdens werktijd en uw e-mail adres (als dit afwijkt van het in uw e-mail programma ingestelde adres). Vermeld ook duidelijk het gewenste product, de prijs (om misverstanden te voorkomen) en eventueel andere hardware/software waarmee u het product wilt gaan gebruiken. Wanneer een product niet in voorraad is krijgt u van ons binnen 2 werkdagen per e-mail bericht met een opgave van de levertijd. N.B.: e-mail bestellingen worden in principe direct verwerkt, het is dus niet mogelijk om een e-mail bestelling bijvoorbeeld een dag later per e-mail te annuleren! 

bestellen per telefoon: u kunt producten telefonisch (026-4721534) bestellen, maandag - vrijdag, 9.00-17.00 uur. Bestelde producten worden binnen enkele dagen bij u thuis afgeleverd door de PostNL Pakkerservice.

afhalen: veel (niet alle) producten zijn uit voorraad leverbaar. U kunt desgewenst uw bestelling ook zelf afhalen bij de zaak. Denk eraan dat wij alleen tijdens bovenstaande uren geopend zijn en reserveer eerst telefonisch het gewenste artikel, om te voorkomen dat u voor niets langs komt! Afhalen op andere tijden is alleen bij wijze van uitzondering mogelijk en ook alleen na afspraak. U kunt u bij ons gewoon 'pinnen' maar niet met creditcard betalen. Afhalen van goederen gaarne in overleg. 

prijzen: alle op deze website genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW, exclusief eventuele verzend- en/of installatiekosten, prijswijzigingen en/of vergissingen voorbehouden. Prijzen, afbeeldingen en omschrijvingen op deze website worden regelmatig bijgewerkt maar dienen officieel slechts ter indicatie; als u zeker wilt zijn over deze zaken, stuur dan eerst een e-mail. 

betaling: vindt plaats onder rembours (u betaalt aan de postbode bij aflevering) of vooraf (overmaken op rekening 12.80.96.136 tnv D95, onder vermelding van het gewenste artikel). Wij adviseren u om bij vooruitbetaling eerst uw bestelling per e-mail aan ons door te geven; het betreffende artikel wordt dan gedurende 1 week voor u gereserveerd. Tevens kunt u per iDeal betalen. Ook is Paypal een betaaloptie.

verzendkosten: voor bestellingen die vooruit worden betaald worden pakketten v.a. 100 euro verzekerd verzonden. (zie spelregels) Voor extra zware / dure artikelen gelden hogere verzendkosten - bel voor nadere informatie. Wij hebben geen minimum of maximum orderbedrag. 

Vragen? Mail ons even 

Spelregels

Alle prijzen zijn inclusief BTW, onze Spelregels: 
  • Verzendkosten Euro 7,25 voor kleine pakketten met geringe waarde (niet extra verzekerd) Bij vooruitbetalen
  • Verzekerd verzenden t/m 2000 Euro kost Euro 10,- Bij vooruitbetalen
  • Rembourszending Euro 15,- tot maximaal Euro 500,-
  • Bij vooruitbetaling stort U het gehele bedrag vooruit op bankrekening nummer: 12.80.96.136 t.n.v. D95 te Heteren
Overzicht om bestelling te plaatsen Voor onze Belgische klanten: (Voor andere landen tarieven op aanvraag)
  • Geen rembours mogelijk. Dus alleen bij vooruitstorten.
  • Verzendkosten voor bestellingen t/m 2 KG bijdrage verzendkosten € 15,-. Bij vooruitbetalen